ATOMY PHILIPPINES
REGISTRATION NG MIYEMBRO

* ATOMY Sponsor ID *

Narito ang Sponsor ID na maaari mong gamitin upang Magrehistro ng Atomy Membership LIBRENG!

27339374, 27358619, 27358342,
27190753, 27060234, 27358094,
27078078, 27019324, 272338891. Bumisita sa Atomy homepage.
I-click ang address na pinapakita sa ibaba.

Visit the Atomy homepage.
Click the address shown below.

http://www.atomy.com/ph → I-click ang2. I-click ang “Sumali sa Amin”.
Click “Join Us”.
Pagpaparehistro ng Miyembro ng Atomy Philippines


3. Mangyaring gamitin ang sumusunod na ID ng ATOMYmiyembro at password upang mag-login.
Please use the following Atomy member ID and password to login
Guest Login ID:

S8556690

Password:

password

Ang unang letra na “S” ay awtomatikong inilalagay.
( Pakilagay lang ang numero.)

The first letter “S” is automatically placed.
(Just enter the number.)
Atomy Philippines Member Registration


4. I-click ang “Yes”.
Click “Yes”.
Atomy Philippines Member Registration


5. Tumiktak “Sang-ayon Lahat” para sa mga tuntunin at kondisyon.
I-click ang Confirm na buton.

Tick “All Agree” for terms and conditions.
Click the Confirm button.
Atomy Philippines Member Registration


6. Punan ang iyong personal na impormasyon nang naaayon at i-click ang “Kumpirmahin”.
Fill in your personal information accordingly and click “Confirm”.
Pagpaparehistro ng Miyembro ng Atomy Philippines


7. Pumili ng numero ng pagiging kasapi ng sponsor sa ibaba upang makapasok.
(Mangyaring ipasok lamang ang mga numero.) Kaysa I-click ang “Paghahanap”.

Select a sponsor membership number below to enter.
(Please enter only numbers.) Than Click “Search”.

27339374, 27358619, 27358342,
27190753, 27060234, 27358094,
27078078, 27019324, 27233889

Atomy Philippines Member Registration


8. I-click ang Kompirmahin sa screen sa ibaba.
Click Confirm on the screen below.
Pagpaparehistro ng Miyembro ng Atomy Philippines


9. I-click ang Next.
Click Next.
Atomy Philippines Member Registration


10. Nakumpleto ang pagpaparehistro ng iyong pagiging miyembro.
I-click ang “Tapos na”

Your membership registration has been completed.
Click “Done”
Pagpaparehistro ng Miyembro ng Atomy Philippines


11. Nakumpleto ang pagpaparehistro ng membership sa Atomy.
Mangyaring tandaan ang iyong ID at password at panatilihin ito sa isang ligtas na lugar.

Atomy membership registration has completed.
Please remember your ID and password and keep it in a safe place.
Pagpaparehistro ng Miyembro ng Atomy Philippines


Atomy Registration Video Philippine
Video ng Pagpaparehistro ng Atomy Philippines